တစ္ခါျပင္ဖူးတာနဲ႔ တစ္သက္တာလံုးရမယ့္ Discount

Posted by Boris Zaw on

iSure မွာ တစ္ႀကိမ္တခါတည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္ iPhone ကိုျပင္ဖူးပါသလား။

တစ္ႀကိမ္ျပင္ခဲ့ဖူးတဲ့ သင့္ iPhone ဟာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္ ျပဳျပင္ဖို႔ ျဖစ္လာျပန္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ iSure မွ 10% Discount ေပးသြားပါမည္။

 

ဒီ Discount အစီအစဥ္ iSure ၏ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားကို ေလးစားတန္ဘိုးထားေသာအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

 

iSure တြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါျဖစ္ျဖစ္ ျပဳျပင္ဖူးေသာ iPhone မ်ား ေနာင္အခါ တစ္စံုတစ္ရာျပဳျပင္ဖို႔ ႀကံဳလာလွ်င္ ယခု discount ခံစားခြင့္ကို မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ iPhone အမ်ိဳးအစားကိုမဆို ခံႏိုင္စားႏိုင္ပါမည္။

 

ယခု 10% discount ႏွင့္ပါတ္သက္၍ သိရွိသင့္သည့္္အခ်က္မ်ားမွာ

(1) iSure တြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါျပဳျပင္ဖူးေသာ iPhone သာျဖစ္ရမည္။ တျခားေသာ iPhone မ်ားမသက္ဆိုင္ပါ။ ယခင္ျပဳျပင္ဖူးေၾကာင္း အေထာက္အထားျပသႏုိင္ရမည္။

(2) iPhone အမ်ိဳးအစားသပ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ သပ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။

(3) iSure တြင္ Discount ခံစားခြင့္အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳး ခံစားရရွိပါက တျခားေသာ discount ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ေပါင္း၍ discount ခံစားခြင့္ ႏွစ္မ်ိဳးေသာ္လည္းေကာင္း၊ သံုးမ်ိဳးေသာ္လည္းေကာင္းစသည့္ တမ်ိဳးထက္ပိုေသာ ခံစားခြင့္မရွိပါ။


Share this post



← Older Post Newer Post →